Enkäten är klar - läs svaren här.

Under oktober 2015 genomfördes en enkät bland Landstingskörens i Uppsala län medlemmar med frågor kring inriktning, organisation och pedagogik.

Du kan läsa svaren här.

Syftet var att ge körsångarna tillfälle att beskriva hur körverksamheten upplevs ur olika perspektiv samt fånga upp och ta tillvara på förslag till förbättringar som kan implementeras på kort och på lång sikt. Det första förbättringsförslaget tillämpades mindre än en timme efter att det samlats in. Att kunna göra det är en av fördelarna med den informella organisation som Landstingskören har. När tendensen går i riktning mot en mer formell organisation är det viktigt att goda förslag fortfarande vinner gehör snabbt och att administrationen upplevs som lättarbetad och transparent.

Ytterligare ett viktigt och brådskande syfte har varit att kartlägga sångarnas önskemål inför det stundande 30-årsjubiléet. Enkätsvaren kan utgöra utgångspunkt för en diskussion kring hur detta ska firas.